Vítáme Vás na stránkách rozvodové poradny.

Rozvod manželství je nepříjemnou záležitostí. Mým cílem je proto pomoci Vám tuto obtížnou životní situaci překonat rychle a s minimem starostí. Společně najdeme to správné řešení.

Advokátní služby

Advokátní kancelář JUDr. Jitka Pásková poskytuje právní poradenství zejména v oborech Rodinné a Občanské právo s více než 15 letou zkušeností. Zaměřuji se především na:

RODINNÉ PRÁVO

úprava poměrů k nezletilým dětem pro dobu do rozvodu a pro dobu do rozvodu manželství rodičů
úprava styku rodičů s nezletilými dětmi
výživné nezletilých a zletilých dětí
schválení právních úkonů za nezletilé soudem
výživné manžela(ky), rozvedeného manžela(ky), neprovdané matky
určení a popření otcovství
rozvod manželství ( sporný a nesporný )
vypořádání společného jmění manželů a společného bydlení manželů
sepsání smluv, žalobních návrhů včetně zastoupení u jednání před soudy všech stupňů i při jednání s protistranou

OBČANSKÉ PRÁVO

PŘEVODY NEMOVITOSTÍ
sepsání kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o zřízení nebo zrušení věcného břemene ( např. právo doživotního užívání nemovitosti)
právní posouzení smluv vyhotovených druhou smluvní stranou či realitní kanceláří, vypracování změn, dodatků a protinávrhů
právní problematika nemovitostí zatížených hypotékou či zástavním právem
zastoupení v řízení před katastrálními úřady včetně sepsání návrhů na vklad do katastru nemovitostí
vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem, problematika společného užívání nemovitostí, nabývání nemovitostí na základě vydržení

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK A EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ
sepsání žalobních návrhů o úhradu dlužné částky ( návrh na vydání platebního rozkazu a směnečného platebního rozkazu )
sepsání žalobních návrhů o zahájení exekučního řízení ( výkonu rozhodnutí )
způsoby výkonu rozhodnutí, výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů
odvolání proti usnesení o výkonu rozhodnutí, návrh na odklad výkonu rozhodnutí, žaloba o nepřípustnost prodeje zástavy v dražbě

BYTOVÉ PRÁVO
nájem a podnájem bytů ( nájemní smlouva, smlouva o přechodu nájmu bytu na spolubydlící osoby, výpověď nájmu bytu, vyklizení bytu, bytové náhrady, sepsání žalobních návrhů včetně zastoupení u jednání soudu )
vyhotovení smlouvy o převodu vlastnictví bytových jednotek, smlouvy o převodu členského podílu v družstvu, smlouvy o převodu bytové jednotky z vlastnictví bytového družstva, prohlášení vlastníka budovy, zastoupení v řízení před Katastrálními úřady včetně sepsání návrhu na vklad do katastru nemovitostí
právní problematika společenství vlastníků bytových jednotek a bytových družstev

DĚDICKÉ ŘÍZENÍ
zastoupení v dědickém řízení u notáře i u soudu
právní poradenství ve věcech dědění ze zákona i ze závěti, vydědění potomků, ochrany oprávněného dědice
sepsání žalobních návrhů o neplatnost závěti a listiny o vydědění

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ
právní zastoupení v rozhodčím řízení
právní posouzení rozhodčího nálezu
sepsání žalobních návrhů o zrušení rozhodčího nálezu soudem včetně zastoupení u jednání soudu

Kontakt

Advokát Brno

JUDr. Jitka Pásková
advokátka
zapsaná mediátorka
v seznamu mediátorů u Ministerstva spravedlnosti České republiky

Sídlo advokátní a mediační kanceláře :

Jiráskova 18
602 00 Brno

V případě zájmu o právní služby mne můžete kontaktovat buď telefonicky nebo formou elektronické pošty:

    • mobil : +420 603 572 332
    • e-mail : jitkapaskova@centrum.cz

 

Mediace Brno - JUDr. Jitka Pásková