Cochemská praxe u Okresního soudu Brno-venkov

 

S účinností od 1. 10. 2019 budou řízení ve věcech péče soudu o nezletilé vedena způsobem inspirovaným tzv. Cochemskou praxí (více na www.cochem.cz), který spočívá ve spolupráci soudu s dalšími institucemi za účelem pomoci rodičům k převzetí odpovědnosti za budoucí život dítěte a řešení sporů týkajících se záležitostí dítěte především vzájemnou DOHODOU rodičů. Dohoda rodičů, je-li v nejlepším zájmu dítěte, má přednost před rozhodnutím soudu.

 

Cochemská praxe vychází z myšlenky, že o dítěti by měli rozhodovat jeho rodiče vzájemnou dohodou. Při rozpadu partnerského vztahu rodičů však nebývá snadné dohodu nalézt. Občas je nutno rodičům v zájmu jejich dítěte při vytváření dohody pomoci zejména při překonávání komunikačních bariér, ztrátě důvěry a emočních zraněních.

 

Za účelem pomoci rodičům bude soud spolupracovat se spádovými orgány sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“)poskytovateli odborné pomoci (dále jen „POP“), tj. s odborníky na vztahové a rodinné záležitosti z řad psychologů, mediátorů a terapeutů.

 

Smyslem této spolupráce je efektivní podpora rodičů k nalezení shody v záležitostech jejich dítěte, zrychlení řízení, a tím snížení zátěže rodiny, která soudním řízením prochází.

Vítám Vás na stránkách rozvodové poradny.

 

Rozvod manželství bývá nepříjemnou záležitostí.

Mým cílem je pomoci Vám tuto obtížnou životní situaci překonat rychle a s minimem starostí.

Společně najdeme to správné řešení.

Pomohu Vám sepsat příslušné návrhy k soudu včetně převzetí právního zastoupení. Jednání u mě v kanceláři se mohou zúčastnit oba manželé, věc můžeme společně projednat a pokusit se o uzavření dohody, jak ve věci výkonu rodičovské odpovědnosti, tak i ve věci vypořádání společného jmění manželů za účelem tzv. nesporného rozvodu.

Ve sporné věci vám  k dosažení dohody může pomoci i mediace jako účinná metoda mimosoudního řešení sporů, kterou pravidelně s klienty vedu s výbornými výsledky.

Těším se na setkání s Vámi.

JUDr.Jitka Pásková

advokátka-zapsaná mediátorka

Advokátní služby

Poskytuji právní poradenství zejména  v oborech občanské a rodinné právo  s více než 20-ti  letou praxí v advokacii.

Zaměřuji se především na:

RODINNÉ PRÁVO

úprava poměrů k nezletilým dětem pro dobu do rozvodu a pro dobu do rozvodu manželství rodičů
úprava styku rodičů s nezletilými dětmi
výživné nezletilých a zletilých dětí
schválení právních úkonů za nezletilé soudem
výživné manžela(ky), rozvedeného manžela(ky), neprovdané matky
určení a popření otcovství
rozvod manželství ( sporný a nesporný )
vypořádání společného jmění manželů a společného bydlení manželů
sepsání smluv, žalobních návrhů včetně zastoupení u jednání před soudy všech stupňů i při jednání s protistranou

OBČANSKÉ PRÁVO

PŘEVODY NEMOVITOSTÍ
sepsání kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o zřízení nebo zrušení věcného břemene ( např. právo doživotního užívání nemovitosti)
právní posouzení smluv vyhotovených druhou smluvní stranou či realitní kanceláří, vypracování změn, dodatků a protinávrhů
právní problematika nemovitostí zatížených hypotékou či zástavním právem
zastoupení v řízení před katastrálními úřady včetně sepsání návrhů na vklad do katastru nemovitostí
vypořádání spoluvlastnictví k nemovitostem, problematika společného užívání nemovitostí, nabývání nemovitostí na základě vydržení

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK A EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ
sepsání žalobních návrhů o úhradu dlužné částky ( návrh na vydání platebního rozkazu a směnečného platebního rozkazu )
sepsání žalobních návrhů o zahájení exekučního řízení ( výkonu rozhodnutí )
způsoby výkonu rozhodnutí, výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů
odvolání proti usnesení o výkonu rozhodnutí, návrh na odklad výkonu rozhodnutí, žaloba o nepřípustnost prodeje zástavy v dražbě

BYTOVÉ PRÁVO
nájem a podnájem bytů ( nájemní smlouva, smlouva o přechodu nájmu bytu na spolubydlící osoby, výpověď nájmu bytu, vyklizení bytu, bytové náhrady, sepsání žalobních návrhů včetně zastoupení u jednání soudu )
vyhotovení smlouvy o převodu vlastnictví bytových jednotek, smlouvy o převodu členského podílu v družstvu, smlouvy o převodu bytové jednotky z vlastnictví bytového družstva, prohlášení vlastníka budovy, zastoupení v řízení před Katastrálními úřady včetně sepsání návrhu na vklad do katastru nemovitostí
právní problematika společenství vlastníků bytových jednotek a bytových družstev

DĚDICKÉ ŘÍZENÍ
zastoupení v dědickém řízení u notáře i u soudu
právní poradenství ve věcech dědění ze zákona i ze závěti, vydědění potomků, ochrany oprávněného dědice
sepsání žalobních návrhů o neplatnost závěti a listiny o vydědění

 

Kontakt

Advokát Brno

JUDr. Jitka Pásková
advokátka
zapsaná mediátorka
v seznamu mediátorů u Ministerstva spravedlnosti České republiky

Sídlo advokátní a mediační kanceláře :

Jiráskova 18
602 00 Brno

V případě zájmu o právní služby mne můžete kontaktovat buď telefonicky nebo formou elektronické pošty:

    • mobil : +420 603 572 332
    • e-mail : jitkapaskova@centrum.cz

 

Mediace Brno - JUDr. Jitka Pásková